Robakowo, dn. 22.08.2018

Zapytanie ofertowe nr 1_08_2018_TeamTech

na usługę badawczą związaną z eksperymentami żywieniowymi na drobiu.

w ramach projektu „Insects as novel protein sources for fish and poultry” PROJEKT: TEAM TECH/2016-2/11

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

HiProMine S.A.

Ul.Poznańska 8, 62-023 Robakowo

KRS:0000556957 NIP:1132889689  Regon:361521251

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

zlecenie wykonania usług badawczych z zakresu żywienia kurcząt paszami z dodatkiem materiału uzyskanego z owadów. W zakres usługi wchodzi wykonanie doświadczeń żywieniowych, a także pobranie materiału biologicznego z kurcząt i wykonanie analiz laboratoryjnych według informacji szczegółowej zamieszczonej poniżej wraz z wykonaniem analiz statystycznych uzyskanych wyników oraz przygotowaniem raportu.

 

Szczegółowe opisy zadań:

 

Zadanie 1. Wykonanie analiz chemicznych surowców paszowych i gotowych pasz. Opracowanie receptur diet pełnoporcjowych i przygotowanie pasz dla kurcząt rzeźnych.

 

Zadanie 2. Wykonanie 21 (Zadanie 2 a) i 42 (Zadanie 2 b) dniowego testu wzrostowo – bilansowego w warunkach kontrolowanych.

 

Układ grup doświadczalnych:

Grupa 1: Kontrolna – dieta bez dodatków

Grupa 2: Dodatek białek owadzich A

Grupa 3: Dodatek białek owadzich B

 

Warunki testów wzrostowych:

 • Doświadczenia przeprowadzone na charakteryzujących się szybkim wzrostem kogutkach linii ROSS 308.

 

Zakres pomiarów:

 • co 7 dni ważenia kontrolne; określenie następujących wskaźników odchowu: przyrost masy ciała BWG, współczynnik wykorzystania paszy (FCR), śmiertelność (MR) w dniu zakończenia testów wzrostowych pobór prób oraz treści przewodów pokarmowych do dalszych analiz laboratoryjnych.

 

Zadanie 3. Oznaczenie składu chemicznego treści pokarmowej kurcząt.

Wykonanie analiz chemicznych w celu określenia strawności i retencji podstawowych składników pokarmowych i aminokwasów oraz poziomu energii metabolicznej zgodnie z międzynarodowymi metodami wg. AOAC, 2005 (976.05; 920.39; 2002.04). Określenie strawności składników pokarmowych pasz metodą wskaźnikową z TiO2.

 

Zadanie 4. Analiza ilościowa oocyst kokcydiów oraz oznaczenie aktywności mikrobiomu przewodu pokarmowego kurcząt poprzez oznaczenie koncentracji krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA). Analiza ilościowa oocyst kokcydiów w próbkach kału z wykorzystaniem metody McMaster w oparciu o mikroskopię świetlną. Stężenia SCFA będą analizowane w poszczególnych odcinkach przewodów pokarmowego (wole, jelito kręte i jelito ślepe) metodą chromatografii gazowej. Analiza ilościowa mikrobiomu z wykorzystaniem metody fluorescent in-situ hybridization (FISH).

 

Zadanie 5. Oznaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego kurcząt rzeźnych z wykorzystaniem metody next-generation sequencing (NGS).

Wykonanie analiz 24 prób treści pokarmowej (2 eksperymenty x 3 warianty x 4 powtórzenia).

 

Zadanie 6. Analiza statystyczna wyników badań oraz opracowanie raportów etapowych.

Wyniki testów bilansowo – wzrostowych, analiz chemicznych oraz mikrobiologicznych zostaną poddane jednoczynnikowej analizie wariancji (ANOVA) z użyciem testu Duncana.

 

Zadanie 7. Przygotowanie raportu końcowego dla całości wykonanych badań.

 

2.Kod CPV:  73000000-2

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.
 2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:
 3. termin wykonania usługi: Wykonanie zadania nr 1 i 2a do 30.09.2018, wykonanie pozostałych zadań do 31.03.2019;
 4. płatność – do 14 dni od daty wystawienia faktury;
 5. termin ważności oferty – min. 45 dni;

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zostać przygotowana na formularzu będącym załącznikem nr 1 do niniejszego zapytania i:

 • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;
 • posiadać datę wystawienia;
 • zawierać co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert);
 • zawierać informację o wszystkich dodatkowych warunkach udziału w postępowaniu zgodnie z punktem III;
 • powoływać się na numer zapytania ofertowego – 1/08/2018_TeamTech.

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

Integralnym elementem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) są:

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:

 • złożenie oferty w terminie;
 • ocena zakresu funkcjonalności oferowanej usługi, której podstawą będą kryteria zawarte w punkcie II

niniejszego dokumentu (wszystkie parametry/funkcjonalności muszą być dostępne);

 • ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. III i

IV zapytania ofertowego.

2 – Kryterium oceny ofert:

 • Cena 100%

3 – Sposób dokonywania oceny:

Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą regułą:

 • 1-10 pkt w przypadku każdego ze wskazanych wyżej kryteriów:

o Najniższy z zaoferowanych parametrów – 10 pkt

o Najwyższy z zaoferowanych parametrów – 1 pkt

o Pozostałe: 10 – (zaoferowany parametr/najwyższy zaoferowany parametr)*10 pkt

W ramach oceny oferta może uzyskać maksymalnie 100 pkt.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.09.2018 zadań 1 i 2a, do 31.03.2019 pozostałych zadań.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: do 30.08.2018 r. godz. 23:59
 2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hipromine.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Poznańska 8, 62-023 Robakowo w terminie podanym w pkt. 1.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w dniu 031.08.2018 r., przygotowując protokół wyboru Wykonawcy.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, , a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Siedlecki, pod adresem email: krzysztof.siedlecki@hipromine.com

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

NIEROZSTRZYGNIĘTE – BRAK OFERT