W związku z planowanym rozpoczęciem prac badawczych związanych z projektem Insects as novel protein sources for fish and poultry realizowanym przez zespół profesora Damiana Józefiaka, w ramach grantu TEAM TECH/2016-2/11-0026 wspófinansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (działanie POIR 4.4) zapraszamy do składania ofert na usługi badawcze w zakresie akwakultury.

Prace z zakresu akwakultury śródlądowej obejmują 7 zadań badawczych:

Zadanie 1. Opracowanie receptur diet komponowanych dla narybku troci wędrownej lub pstrąga potokowego z udziałem białek owadzich A i B dostarczonych przez Zlecającego, wraz z wykonaniem pasz doświadczalnych metodą ekstruzji.

Zadanie 2. Wykonanie 60-cio dniowego testu wzrostowego w warunkach kontrolowanych z narybkiem troci wędrownej/pstrąga potokowego.

Zadanie 3. Oznaczenie składu chemicznego treści pokarmowej ryb łososiowatych.

Zadanie 4. Oznaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego ryb łososiowatych z wykorzystaniem metody fluorescent in-situ hybridization (FISH).

Zadanie 5. Oznaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego ryb łososiowatych z wykorzystaniem metody next-generation sequencing (NGS).

Zadanie 6. Analiza statystyczna wyników badań oraz opracowanie raportów etapowych.

Zadanie 7. Przygotowanie raportu końcowego dla całości wykonanych badań.

Wycena powinna obejmować pełen zakres prac badawczych, z uwzględnieniem harmonogramu. Zleceniodawca, spółka HiProMine S.A. nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dopuszczone jest częściowe podwykonawstwo w zakresie specjalistycznych usług analitycznych przewidzianych w ramach zadań 3, 4, 5.

W ramach zlecenia Wykonawca musi zobowiązać się do udostępnienia infrastruktury badawczej oraz zapewnienia bieżącego dostępu do wyników badań kadrze naukowej Zleceniodawcy, zaangażowanej w realizację przedmiotowego projektu.

W celu uzyskania informacji o szczegółowym zakresie prac oraz harmonogramie zadań prosimy o  kontakt z koordynatorem administracyjnym projektu: dr Jakub Urbański jakub.urbanski@hipromine.com, 509109102.

Harmonogram płatności stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą.

Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub.urbanski@hipromine.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Poznańska 8, 62-023 Robakowo w terminie 3 lipca 2017 roku, do godziny  23:59.