W związku z planowanym rozpoczęciem prac badawczych związanych z projektem Insects as novel protein sources for fish and poultry realizowanym  w ramach grantu TEAM TECH/2016-2/11-0026 wspófinansowanego przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej (działanie POIR 4.4) zapraszamy do składania ofert na usługi badawcze w zakresie żywienia zwierząt (kurczęta rzeźne).

Prace obejmują 7 zadań badawczych:

Zadanie 1. Opracowanie receptur diet komponowanych dla kurcząt rzeźnych o z udziałem białek owadzich A i B dostarczonych przez Zlecającego, wraz z wykonaniem pasz doświadczalnych metodą ekstruzji.

Zadanie 2. Wykonanie 21-dniowego i 42-dniowego testu wzrostowego w warunkach kontrolowanych z kogutkami linii ROSS 308.

Zadanie 3. Oznaczenie składu chemicznego treści pokarmowej kurcząt.

Zadanie 4. Analiza ilościowa oocyst kokcydiów oraz oznaczenie aktywności mikrobiomu przewodu pokarmowego kurcząt metodą (SCFA). Analiza ilościowa oocyst kokcydiów w próbkach kału z wykorzystaniem metody McMaster w oparciu o mikroskopię świetlną. Stężenia SCFA będa analizowane w poszczególnych odcinkach przewodów pokarmowego (wole, jelito kręte i jelito ślepe) metoda chromatografii gazowej. Analiza ilościowa mikrobiomu z wykorzystaniem metody fluorescent in-situ hybridization (FISH).

Zadanie 5. Oznaczenie mikrobiomu przewodu pokarmowego kurcząt rzeźnych z wykorzystaniem metody next-generation sequencing (NGS).

Zadanie 6. Analiza statystyczna wyników badań oraz opracowanie raportów etapowych.

Zadanie 7. Przygotowanie raportu końcowego dla całości wykonanych badań.

Wycena powinna obejmować pełen zakres prac badawczych, z uwzględnieniem harmonogramu. Zleceniodawca, spółka HiProMine S.A. nie dopuszcza składania ofert częściowych. Dopuszczone jest częściowe podwykonawstwo w zakresie specjalistycznych usług analitycznych przewidzianych w ramach zadań 3, 4, 5.

W ramach zlecenia Wykonawca musi zobowiązać się do udostępnienia infrastruktury badawczej oraz zapewnienia bieżącego dostępu do wyników badań kadrze naukowej Zleceniodawcy, zaangażowanej w realizację przedmiotowego projektu.

W celu uzyskania informacji o szczegółowym zakresie prac oraz harmonogramie zadań prosimy o  kontakt z koordynatorem administracyjnym projektu: dr Jakub Urbański jakub.urbanski@hipromine.com, 509109102.

Harmonogram płatności stanowić będzie załącznik do umowy z Wykonawcą.

Oferta wraz z ewentualnymi załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jakub.urbanski@hipromine.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Poznańska 8, 62-023 Robakowo w terminie 22 września 2017 roku, do godziny  23:59.

UWAGA: TERMIN SKŁADANIA OFERT ZOSTAJE WYDŁUŻONY DO DNIA 5 PAŹDZIERNIKA 2017, do godziny  23:59