Robakowo, dn. 12.12.2018

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2018_EraNet

na usługę analiz chemicznych próbek pasz i owadów.

w ramach projektu „Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste)” EraNet-LAC/EntoWaste/06/2017

 

I.ZAMAWIAJĄCY:

HiProMine S.A.

Ul.Poznańska 8, 62-023 Robakowo

KRS:0000556957 NIP:1132889689  Regon:361521251

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie analiz laboratoryjnych 20 próbek pasz i owadów w celu określenia zawartości następujących składników: Sucha masa, Tłuszcz, Kwasy tłuszczowe – profil, Aminokwasy – profil, Tryptofan, Selen, Chrom, Witamina A + E + D3 + K1, Białko.

 

2.Kod CPV:  73000000-2

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

 1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, którzy są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym*.
 2. Pozostałe warunki udziału w postępowaniu:
 3. termin wykonania usługi do 30.06.2019;
 4. płatność – do 14 dni od daty wystawienia faktury;
 5. termin ważności oferty – min. 45 dni;

 

 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta musi zostać przygotowana na formularzu będącym załącznikem nr 1 do niniejszego zapytania i:

 • zawierać pełną nazwę Oferenta, adres lub siedzibę, numer telefonu;
 • posiadać datę wystawienia;
 • zawierać co najmniej cenę netto (w przypadku cen podanych w walutach obcych zostaną one przeliczone na PLN po kursie średnim NBP obowiązującym w dniu oceny ofert);
 • zawierać informację o wszystkich dodatkowych warunkach udziału w postępowaniu zgodnie z punktem III;
 • powoływać się na numer zapytania ofertowego – 1/12/2018_EraNet.

 

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów skutkować będzie odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

 

Integralnym elementem oferty (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania) są:

 1. KRYTERIA OCENY OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Kryterium dopuszczające do dalszej oceny:

 • złożenie oferty w terminie;
 • ocena zakresu funkcjonalności oferowanego produktu, której podstawą będą kryteria zawarte w punkcie II

niniejszego dokumentu (wszystkie parametry/funkcjonalności muszą być dostępne);

 • ocenie będą podlegały wyłącznie oferty spełniające warunki udziału w postępowaniu określone w pkt. III i

IV zapytania ofertowego.

2 – Kryterium oceny ofert:

 • Cena 100%

3 – Sposób dokonywania oceny:

Punkty za poszczególne kryteria przyznawane będą zgodnie z poniższą regułą:

 • 1-10 pkt w przypadku każdego ze wskazanych wyżej kryteriów:

o Najniższy z zaoferowanych parametrów – 10 pkt

o Najwyższy z zaoferowanych parametrów – 1 pkt

o Pozostałe: 10 – (zaoferowany parametr/najwyższy zaoferowany parametr)*10 pkt

W ramach oceny oferta może uzyskać maksymalnie 10 pkt.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 30.06.2019

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Termin składania ofert: do 18.12.2018 r. godz. 23:59
 2. Oferta wraz z załącznikami powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@hipromine.com, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: ul. Poznańska 8, 62-023 Robakowo w terminie podanym w pkt. 1.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpłynięcia oferty do Zamawiającego.
 4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 6. Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy w dniu 19.12.2018 r., przygotowując protokół wyboru Wykonawcy.

 

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów elektronicznie na adres e-mail wskazany w ofercie.

 

 1. ZAWARCIE UMOWY

Oferent, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza zobowiązany jest do zawarcia umowy z Zamawiającym w terminie do 14 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu ofert lub niezwłocznie po uzyskaniu przez Zamawiającego zgody Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (jeśli taka zgoda jest wymagana). Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy we wskazanym wyżej terminie Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert.

 1. DODATKOWE INFORMACJE
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego zapytania. Jeżeli zmiany będą mogły mieć wpływ na treść składanych w postępowaniu ofert Zamawiający przedłuży termin składania ofert. Dokonane zmiany przekazuje się niezwłocznie wszystkim oferentom, do których zostało wystosowane zaproszenie ofertowe i jest ono dla nich wiążące.
 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania uzasadnienia, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty. Dodatkowych informacji udziela Pan Krzysztof Dudek, pod adresem email: krzysztof.dudek@hipromine.com

* Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

 • uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
 • posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
 • pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
 • pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Pytania do postępowania:
Pytanie z dnia 14.12.2018: Czy laboratorium musi posiadać akredytację na wykonywane analizy?
Odpowiedź z dnia 17.12.2018: Tak, jest to wymóg niezbędny ponieważ wyniki analiz będą przekazywane innym konsorcjantom projektu badawczego.
Oferty jakie wpłynęły:
Oferta J.S. Hamilton Poland S.A. z dnia 17.12.2018 na kwotę 63 800,00 zł.
Wybrana oferta do realizacji:
Oferta J.S. Hamilton Poland S.A. z dnia 17.12.2018 na kwotę 63 800,00 zł.