Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste)

EraNet-LAC/EntoWaste/06/2017

 

Od 1 lutego 2017 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste). Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu ERA-Net-LAC: Latin America, Caribbean and European Union.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie modułowej technologii biorafinerii opartej o wykorzystanie owadów, służącej do wydajnej utylizacji bioodpadów przemysłu rolno-spożywczego. W ramach badań opracowane zostaną metody przetwarzania odpadów na cele paszowe dla owadów, technologie hodowli i odchowu owadów oraz ich przetwarzania na potrzeby przemysłu spożywczego i paszowego.

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będą alternatywne, niskokosztowe rozwiązania służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żywnościowego i paszowego, poprzez produkcję wysokiej jakości białka w oparciu o wykorzystanie niskowartościowych produktów ubocznych i odpadów z łańcucha produkcji i dostaw żywności. Opracowane technologie będą zoptymalizowane pod kątem wdrożenia w krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, z uwzględnieniem specyfiki lokalnych systemów zarządzania odpadami, dystrybucji żywności i rodzaju dostępnych surowców w postaci odpadów.

 

Wartość projektu: 454 616,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 341 432,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl

Insects as novel protein sources for fish and poultry

 

POIR.04.04.00-00-204E/16-00

 

Od 1 marca 2017 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Insects as novel protein sources for fish and poultry. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Fundację na Rzecz Nauki
olskiej, w ramach działania 4.4 „Zwiększenie kadrowego sektora B+R”, Program TEAM-TECH.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu bioaktywnych białek owadzich na wzrost kurcząt rzeźnych oraz ryb łososiowatych, zbadanie strawności substancji odżywczych, składu aminokwasowego białek, potencjału energetycznego oraz zmian składu i aktywności mikrobiomu układu pokarmowego zwierząt. Ponadto celem jest określenie wpływu suplementacji białkiem owadzim diety kurcząt rzeźnych i ryb łososiowatych na występowanie w układzie pokarmowym potencjalnie chorobotwórczych bakterii przy użyciu nowoczesnych technik biologii molekularnej.

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie pogłębienie wiedzy dotyczącej potencjalnego wykorzystania białka owadziego w żywieniu drobiu i akwakulturze. Wyniki badań zostaną wykorzystane w procedurach  legislacyjnych oraz w marketingu produktów paszowych.

 

Wartość projektu: 3 418 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 853 600,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.fnp.org.pl

Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A.

 

RPWP.01.02.00-IZ-00-30-00/16

 

W firmie HiProMine S.A. został zrealizowany projekt: Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski. RPWP.01.02.00-IZ-00-30-00/16

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie w warunkach laboratoryjnych prototypu bioreaktora 3 modułowego służącego do przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przemysłu rolno- spożywczego w wysoko przyswajalne białko i tłuszcz oraz nawóz. Medium przekształcającym odpady w produkty docelowe są specjalne odmiany owadów. Realizacja projektu dostarczy technologii produkcji nowych źródeł białka będącego składnikiem pasz białkowych. Implementacja na rynku technologii BIOINSEC przełoży się na długofalowe pozytywne skutki środowiskowe wynikające ze zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów. Technologia wpisuje się w system 4R (recycle- reduce-repair-reuse). Wykorzystanie owadów umożliwia wydajną, szybką konwersję niskiej jakości surowców oraz odpadów do wysokiej jakości biomasy – efektywny biorecycling odpadów.

 

Planowane efekty:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, 2,5, rok 2018;
 • Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej, 2,5, rok 2018;
 • Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach, 2,5, rok 2018;
 • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej, 1, rok 2018;
 • Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej, 1, rok 2018;
 • W efekcie realizacji projektu uzyskane zostanie szereg rezultatów, które skwantyfikowane zostały we wskaźnikach przedstawionych w tabelach poniżej:
 • Zakupiona zostanie aparatura badawcza:
 • Skonstruowany zostanie pierwszy na świecie bioreaktor w technologii THS, FLF i IMEH;
 • Zwiększone zostaną wydatki prywatne na prace B+R do poziomu min. 2 650,6 tys. złotych;
 • Zwiększone zostanie zatrudnienie w przedsiębiorstwie o 9 etatów badawczych a po zakończeniu projektu utrzymany zostanie wzrost zatrudnienia na poziomie2,5 [EPC]. Będą to zootechnicy, analityk laboratoryjny, automatyk, analityk big data konstruktor oraz kierownicy odpowiedzialni za badania nad technologią IMEH, THS i FLF;Oprócz rezultatów przedstawionych w postaci wskaźników, należy także wymienić następujące efekty projektu:
 • Wdrożona zostanie innowacja produktowa w przedsiębiorstwie;
 • Wdrożona zostanie innowacja procesowa w przedsiębiorstwie;
 • Wdrożona zostanie innowacja nietechnologiczna w przedsiębiorstwie;
 • Projekt będzie pozytywnie oddziaływał na politykę równości szans, politykę zrównoważonego rozwoju, politykę równości płci, politykę społeczeństwa informacyjnego i polityki innowacyjności i współpracy międzynarodowej;
 • Pogłębienie międzynarodowej współpracy i wymiany myśli technologicznej oraz know-how;
 • Upowszechnianie ekoinnowacyjnej biotechnologii, która poprzez możliwość substytucji karmy dla zwierząt hodowlanych (w tym ryb) przyczyni się do zmniejszenia odłowu ryb i ochrony nadmiernie eksploatowanych łowisk; Promocję regionu poprzez wdrożenie technologii o światowej innowacyjności o światowym znaczeniu;
 • Zmniejszenie strumieni odpadów organicznych poddawanych innym procesom niż ponowne wykorzystanie – jest to środowiskowa korzyść o skali globalnej.

 

Wartość projektu: 8 309 068,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 658 480,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów

POIR.01.01.01-00-0828/15

 

Od 1 listopada 2015 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów. Projekt jest współfinansowany  Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Cel projektu:

Opracowanie innowacyjnych technologii produkcji owadów na cele paszowe dla ryb oraz zwierząt towarzyszących oraz uzyskanie gotowych produktów: materiałów i mieszanek paszowych. Głównym założeniem podejmowanych prac badawczych będzie wykorzystanie nowych źródeł białka w postaci biomasy owadów, które będą hodowane zgodnie z autorskimi metodami stoworzonymi przez Wnioskodawcę.

 

Planowane efekty:
Wyhodowane i następnie przetworzone owady będą stanowić źródło wysokiej jakości białka oraz tłuszczu, stosowanego w żywieniu ryb oraz zwierząt towarzyszących. Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki zastosowaniu we własnej działalności bezpośrednich rezultatów prac B+R, którymi będą:
1) Innowacyjne metowy zrównoważonej hodowli i technologie przetwarzania owadów w warunkach przemysłowych.
2) Techniki żywieniowe i środowiskowe dla wybranych gatunków owadów w produkcji wielkotowarowej.
3) Zbilansowane, pełnoporcjowe mieszanki paszowe i uzupełniające dla owadów, oparte o bioutylizację odpadów.
4) Nowe materiały paszowe oraz mieszanki pełnoporcjowe z udziałem tych materiałów do zastosowania w akwakulturze.
5) Hipoalergiczne, funkcjonalne mieszanki paszowe uzupełniające oraz wysokobiałkowe karmy dla zwierząt towarzyszących.

 

Wartość projektu: 3 843 244,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 531 989,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl