Insects as novel protein sources for fish and poultry

 

POIR.04.04.00-00-204E/16-00

 

Od 1 marca 2017 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Insects as novel protein sources for fish and poultry. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Fundację na Rzecz Nauki
olskiej, w ramach działania 4.4 „Zwiększenie kadrowego sektora B+R”, Program TEAM-TECH.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu bioaktywnych białek owadzich na wzrost kurcząt rzeźnych oraz ryb łososiowatych, zbadanie strawności substancji odżywczych, składu aminokwasowego białek, potencjału energetycznego oraz zmian składu i aktywności mikrobiomu układu pokarmowego zwierząt. Ponadto celem jest określenie wpływu suplementacji białkiem owadzim diety kurcząt rzeźnych i ryb łososiowatych na występowanie w układzie pokarmowym potencjalnie chorobotwórczych bakterii przy użyciu nowoczesnych technik biologii molekularnej.

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie pogłębienie wiedzy dotyczącej potencjalnego wykorzystania białka owadziego w żywieniu drobiu i akwakulturze. Wyniki badań zostaną wykorzystane w procedurach  legislacyjnych oraz w marketingu produktów paszowych.

 

Wartość projektu: 3 418 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 853 600,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.fnp.org.pl