Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnych metod uboju, sterylizacji, suszenia i separacji tłuszczu z larw Hermetia illucens, jako droga do zmniejszenia kosztów produkcji funkcjonalnych materiałów paszowych o podwyższonych parametrach jakościowych.

Od 1 grudnia 2020 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnych metod uboju, sterylizacji, suszenia i separacji tłuszczu z larw Hermetia illucens, jako droga do zmniejszenia kosztów produkcji funkcjonalnych materiałów paszowych o podwyższonych parametrach jakościowych.

 

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,     w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań procesowych oraz sprzętowych w obszarze procesu uboju, sterylizacji, suszenia i separacji tłuszczu z larw Hermetia Illucens. Opracowanie optymalnych warunków procesowych ww. etapów produkcji mączki owadziej oraz stworzenie pilotażowej linii zapewniającej ich utrzymanie oraz zwiększoną wydajność procesu pozwoli na osiągnięcie dwóch głównych celów projektu, tj.

 1. Minimalizację kosztów wskazanych procesów, tym samym obniżenie kosztów wytworzenia finalnych produktów kierowanych przez Wnioskodawcę na rynek, tj. mączki owadziej oraz tłuszczu z Hermetia Illucens.
 2. Wyraźne polepszenie parametrów jakościowych wskazanych produktów finalnych, poprzez zapewnienie większej zawartości białka, mniejszej zawartości tłuszczu oraz zwiększenie   aktywności przeciwdrobnoustrojowej mączki, jak również zwiększenie zawartości kwasu laurynowego w uzyskiwanym    tłuszczu, co pozwoli nadać im miano funkcjonalnych materiałów paszowych – produktu oczekiwanego przez rynek.

 

Wartość projektu: 9 558 152,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 922 974,50 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl

Opracowanie technologii wytwarzania nawozu organicznego (w postaci peletu/granulatu) na bazie odchodów Hermetia illucens i zbadanie jego oddziaływania na wybrane rośliny

Od 1 maja 2020 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Opracowanie technologii wytwarzania nawozu organicznego (w postaci peletu/granulatu) na bazie odchodów Hermetia illucens i zbadanie jego oddziaływania na wybrane rośliny.

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,     w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Cel projektu: Opracowanie i zweryfikowanie w warunkach rzeczywistych technologii wytwarzania nawozu pochodzenia organicznego z odchodów Hermetia illucens (L.) (Diptera: Stratiomydiae), zaglomerowanego barotermicznie (w postaci peletu/granulatu) i bezpiecznego mikrobiologicznie.

 

Wartość projektu: 5 615 193,75 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 3 666 685,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl

InnHatch – innowacyjna technologia przemysłowego rozrodu owadów

Od 1 stycznia 2020 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: InnHatch – innowacyjna technologia przemysłowego rozrodu owadów. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Cel projektu: Opracowanie zautomatyzowanej prototypowej wylęgarni owadów oraz wypracowanie i wdrożenie standardów i procedur optymalizujących jej funkcjonowanie na skalę przemysłową.

 

Wartość projektu: 14 232 615,66 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 9 645 768,22 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl

SUSINCHAIN – sustainable insect chain

SUSINCHAIN jest projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Nowy europejski projekt badawczy SUSINCHAIN rozpoczyna się 1 października 2019 roku.

Celem projektu jest wkład w opracowanie rozwiązań umożliwiających uzyskiwanie innowacyjnego białka do celów spożywczych i paszowych w Europie.

Projekt SUSINCHAIN dotyczy tematu LC-SFS-17-2019 „Alternatywne białka do celów spożywczych i paszowych” w konkursie „Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe (SFS)” w ramach Programu Pracy „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Celem projektu SUSINCHAIN jest wniesienie wkładu w badania i innowacyjność w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Projekt SUSINCHAIN obejmuje identyfikację i ocenę białka pozyskiwanego z czterech różnych gatunków owadów (mucha czarna, mucha domowa, mącznik młynarek, świerszcze) jako nowych lub alternatywnych źródeł białka wykorzystywanych w produkcji żywności i/lub pasz. Zakłada się prowadzenie badań i walidację wydajnych technologii produkcyjnych i przetwórczych umożliwiających przekształcanie przez owady biomasy w bezpieczne, zdrowe i zrównoważone produkty lub składniki wysokiej jakości. Przewiduje się również scharakteryzowanie wartości odżywczych, funkcjonalnych i sensorycznych produktów na bazie owadów oraz analizę oddziaływań białko-białko pod kątem dla opartej na wiedzy (re)formulacji żywienia ludzi z uwzględnieniem nowych produktów białkowych, które albo częściowo albo w całości mogłyby zastąpić tradycyjne źródła białka. Produkty pozyskiwane z owadów mają być wykorzystywane zarówno jako składniki preparatów przeznaczonych do żywienia ludzi, jak i pasz przeznaczonych dla pstrąga tęczowego, labraksa, łososia, kur niosek, brojlerów i prosiąt. Dzięki tej synergii zastosowań (żywność i pasze), zwłaszcza w aspektach związanych z rolnictwem, logistyką, przetwórstwem, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem łańcuchów wartości w branży owadów, wielopodmiotowe podejście założone w projekcie SUSINCHAIN ma być instrumentem wzmacniającym rynek owadów jako alternatywnego źródła białka. Działania realizowane w ramach projektu SUSINCHAIN obejmują badania, demonstracje i/lub wdrożenia w środowisku pilotażowym, operacyjnym lub zbliżonym do operacyjnego, które mają torować drogę do komercjalizacji białka owadziego.

Cele szczegółowe projektu SUSINCHAIN:

 1. Opracowanie modeli biznesowych, rozbudowa potencjału rynkowego i wymiana najlepszych (i najgorszych) praktyk wśród zainteresowanych stron w łańcuchu wartości w celu pokonania barier po stronie podaży i popytu w masowej komercjalizacji wysokiej jakości białek produkowanych z owadów z przeznaczeniem do żywności i pasz w Europie, a także w celu podniesienia stopnia akceptacji takich produktów przez konsumentów.
 2. Usprawnienie komercyjnego chowu owadów na dużą skalę przy stałej poprawie jakości i wydajności dzięki wymianie najlepszych praktyk, a także optymalizacja substratów paszowych, zapobieganie chorobom owadów oraz zrównoważone i ekonomiczne wykorzystywanie strumieni bocznych procesów produkcyjnych (odchody, chityna i tłuszcz).
 3. Działania demonstracyjne i optymalizacja wdrażania na szeroką skalę technologii transportu i przetwórstwa owadów w obiektach demonstracyjnych i zakładach przemysłowych.
 4. Walidacja badań na komercyjnie miarodajną skalę w zakresie wykorzystywania białek owadzich w paszach zwierzęcych z ukierunkowaniem na opracowywanie komercyjnych pasz na bazie owadów, które zagwarantują optymalną wydajność zwierząt i jakość produktów.
 5. Działania pilotażowe w zakresie włączania owadów do codziennej diety konsumentów europejskich poprzez badanie i optymalizację ich wartości odżywczych i jakości sensorycznej, a także podnoszenie stopnia akceptacji przez konsumentów sześciu innowacyjnych produktów spożywczych wytwarzanych na bazie owadów.
 6. Opracowanie narzędzi skutecznej kontroli bezpieczeństwa owadów i produktów pochodzących od owadów w całym łańcuchu produkcyjnym.
 7. Opracowanie systemu wsparcia decyzyjnego dla branży owadów, aby uzyskać pewność, że rozwój łańcucha dostaw owadów na terenie Europie będzie zrównoważony zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym.
 8. Opracowanie strategii i planów biznesowych dotyczących wykorzystania wyników projektu oraz zapewnienie właściwej komunikacji i rozpowszechniania wyników projektu w celu zwiększania świadomości, budowy zaufania i akceptacji konsumentów, a także tworzenie perspektywicznej platformy komunikacyjnej.

 

Czas trwania projektu określono na 48 miesięcy. Projekt będzie realizowany we współpracy z 18 partnerami przemysłowymi i 17 partnerami naukowymi. Łączny budżet wyniesie ponad 8,5 mln euro.

Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną

Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną

DDD.6509.00013.2018.15

 

Od 1 grudnia 2019 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Dywersyfikacja źródeł białka na cele paszowe w oparciu o hodowlę owadów w gospodarstwach rolnych nastawionych na produkcję ekologiczną. HiProMine jest liderem grupy operacyjnej o nazwie AgroInsect w której skład wchodzi ponadto Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaiu. Projekt jest realizowany w ramach działania „Współpraca” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucją odpowiedzialną za prowadzenie programu jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Cel projektu: Nadrzędnym celem projektu jest udostępnienie rolnikom technologii i urządzeń które umożliwią dywersyfikację źródeł białka w gospodarstwie. Dzięki zastosowaniu rozwiązań proponowanych w projekcie rolnicy uzyskają dostęp do nowego źródła wysokowartościowego białka które będą mogli wykorzystać jako materiał paszowy w żywieniu zwierząt. Badania naukowe pokazały, że owady są jednym z obiecujących alternatywnych źródeł białek w żywieniu zwierząt, np. doskonałą alternatywą dla poekstrakcyjnej śruty sojowej w żywieniu drobiu.

Oprócz głównego celu jakim jest dywersyfikacja źródeł białka, projekt pozwoli zrealizować także cel dodatkowy jakim jest umożliwienie rolnikom biorecyklingu odpadów roślinnych powstających zarówno w gospodarstwie jak również nabywanych przez rolników z innych źródeł, np. przetwórni warzyw i owoców, gospodarstw rolnych, czy nawet gospodarstw domowych. Rolnicy będą mogli wytworzony bądź zakupiony odpad włączać w skład paszy dla owadów dzięki czemu zmniejszą koszty produkcji owadów. Dodatkowym celem projektu jest aktywizacja rolników i nawiązanie przez nich kontaktów z ośrodkami naukowymi zajmującymi się badaniem pasz, a także z firmami oferującymi innowacyjne technologie rolnicze opierające się na przemysłowej hodowli owadów i produktów pochodzenia owadziego.

 

Wartość projektu: 1 641 857,57 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 458 694,95 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.arimr.gov.pl

Informacje o projekcie na stronie konsorcjum: www.agroinsect.pl

Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste)

EraNet-LAC/EntoWaste/06/2017

 

Od 1 lutego 2017 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Waloryzacja produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego przy wykorzystaniu technologii opartych o owady (EntoWaste). Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach II konkursu ERA-Net-LAC: Latin America, Caribbean and European Union.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest opracowanie modułowej technologii biorafinerii opartej o wykorzystanie owadów, służącej do wydajnej utylizacji bioodpadów przemysłu rolno-spożywczego. W ramach badań opracowane zostaną metody przetwarzania odpadów na cele paszowe dla owadów, technologie hodowli i odchowu owadów oraz ich przetwarzania na potrzeby przemysłu spożywczego i paszowego.

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będą alternatywne, niskokosztowe rozwiązania służące podniesieniu poziomu bezpieczeństwa żywnościowego i paszowego, poprzez produkcję wysokiej jakości białka w oparciu o wykorzystanie niskowartościowych produktów ubocznych i odpadów z łańcucha produkcji i dostaw żywności. Opracowane technologie będą zoptymalizowane pod kątem wdrożenia w krajach Europy i Ameryki Łacińskiej, z uwzględnieniem specyfiki lokalnych systemów zarządzania odpadami, dystrybucji żywności i rodzaju dostępnych surowców w postaci odpadów.

 

Wartość projektu: 454 616,70 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 341 432,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl

Insects as novel protein sources for fish and poultry

 

POIR.04.04.00-00-204E/16-00

 

Od 1 marca 2017 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Insects as novel protein sources for fish and poultry. Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Fundację na Rzecz Nauki
olskiej, w ramach działania 4.4 „Zwiększenie kadrowego sektora B+R”, Program TEAM-TECH.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest zbadanie wpływu bioaktywnych białek owadzich na wzrost kurcząt rzeźnych oraz ryb łososiowatych, zbadanie strawności substancji odżywczych, składu aminokwasowego białek, potencjału energetycznego oraz zmian składu i aktywności mikrobiomu układu pokarmowego zwierząt. Ponadto celem jest określenie wpływu suplementacji białkiem owadzim diety kurcząt rzeźnych i ryb łososiowatych na występowanie w układzie pokarmowym potencjalnie chorobotwórczych bakterii przy użyciu nowoczesnych technik biologii molekularnej.

 

Planowane efekty:

Efektem projektu będzie pogłębienie wiedzy dotyczącej potencjalnego wykorzystania białka owadziego w żywieniu drobiu i akwakulturze. Wyniki badań zostaną wykorzystane w procedurach  legislacyjnych oraz w marketingu produktów paszowych.

 

Wartość projektu: 3 418 500,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 853 600,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.fnp.org.pl

Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A.

 

RPWP.01.02.00-IZ-00-30-00/16

 

W firmie HiProMine S.A. został zrealizowany projekt: Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski. RPWP.01.02.00-IZ-00-30-00/16

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie w warunkach laboratoryjnych prototypu bioreaktora 3 modułowego służącego do przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przemysłu rolno- spożywczego w wysoko przyswajalne białko i tłuszcz oraz nawóz. Medium przekształcającym odpady w produkty docelowe są specjalne odmiany owadów. Realizacja projektu dostarczy technologii produkcji nowych źródeł białka będącego składnikiem pasz białkowych. Implementacja na rynku technologii BIOINSEC przełoży się na długofalowe pozytywne skutki środowiskowe wynikające ze zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów. Technologia wpisuje się w system 4R (recycle- reduce-repair-reuse). Wykorzystanie owadów umożliwia wydajną, szybką konwersję niskiej jakości surowców oraz odpadów do wysokiej jakości biomasy – efektywny biorecycling odpadów.

 

Planowane efekty:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, 2,5, rok 2018;
 • Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej, 2,5, rok 2018;
 • Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach, 2,5, rok 2018;
 • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej, 1, rok 2018;
 • Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej, 1, rok 2018;
 • W efekcie realizacji projektu uzyskane zostanie szereg rezultatów, które skwantyfikowane zostały we wskaźnikach przedstawionych w tabelach poniżej:
 • Zakupiona zostanie aparatura badawcza:
 • Skonstruowany zostanie pierwszy na świecie bioreaktor w technologii THS, FLF i IMEH;
 • Zwiększone zostaną wydatki prywatne na prace B+R do poziomu min. 2 650,6 tys. złotych;
 • Zwiększone zostanie zatrudnienie w przedsiębiorstwie o 9 etatów badawczych a po zakończeniu projektu utrzymany zostanie wzrost zatrudnienia na poziomie2,5 [EPC]. Będą to zootechnicy, analityk laboratoryjny, automatyk, analityk big data konstruktor oraz kierownicy odpowiedzialni za badania nad technologią IMEH, THS i FLF;Oprócz rezultatów przedstawionych w postaci wskaźników, należy także wymienić następujące efekty projektu:
 • Wdrożona zostanie innowacja produktowa w przedsiębiorstwie;
 • Wdrożona zostanie innowacja procesowa w przedsiębiorstwie;
 • Wdrożona zostanie innowacja nietechnologiczna w przedsiębiorstwie;
 • Projekt będzie pozytywnie oddziaływał na politykę równości szans, politykę zrównoważonego rozwoju, politykę równości płci, politykę społeczeństwa informacyjnego i polityki innowacyjności i współpracy międzynarodowej;
 • Pogłębienie międzynarodowej współpracy i wymiany myśli technologicznej oraz know-how;
 • Upowszechnianie ekoinnowacyjnej biotechnologii, która poprzez możliwość substytucji karmy dla zwierząt hodowlanych (w tym ryb) przyczyni się do zmniejszenia odłowu ryb i ochrony nadmiernie eksploatowanych łowisk; Promocję regionu poprzez wdrożenie technologii o światowej innowacyjności o światowym znaczeniu;
 • Zmniejszenie strumieni odpadów organicznych poddawanych innym procesom niż ponowne wykorzystanie – jest to środowiskowa korzyść o skali globalnej.

 

Wartość projektu: 8 309 068,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 658 480,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl

InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów

POIR.01.01.01-00-0828/15

 

Od 1 listopada 2015 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: InnSecta: innowacyjna technologia produkcji materiałów paszowych w oparciu o biomasę owadów. Projekt jest współfinansowany  Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Cel projektu:

Opracowanie innowacyjnych technologii produkcji owadów na cele paszowe dla ryb oraz zwierząt towarzyszących oraz uzyskanie gotowych produktów: materiałów i mieszanek paszowych. Głównym założeniem podejmowanych prac badawczych będzie wykorzystanie nowych źródeł białka w postaci biomasy owadów, które będą hodowane zgodnie z autorskimi metodami stoworzonymi przez Wnioskodawcę.

 

Planowane efekty:
Wyhodowane i następnie przetworzone owady będą stanowić źródło wysokiej jakości białka oraz tłuszczu, stosowanego w żywieniu ryb oraz zwierząt towarzyszących. Cele projektu zostaną osiągnięte dzięki zastosowaniu we własnej działalności bezpośrednich rezultatów prac B+R, którymi będą:
1) Innowacyjne metowy zrównoważonej hodowli i technologie przetwarzania owadów w warunkach przemysłowych.
2) Techniki żywieniowe i środowiskowe dla wybranych gatunków owadów w produkcji wielkotowarowej.
3) Zbilansowane, pełnoporcjowe mieszanki paszowe i uzupełniające dla owadów, oparte o bioutylizację odpadów.
4) Nowe materiały paszowe oraz mieszanki pełnoporcjowe z udziałem tych materiałów do zastosowania w akwakulturze.
5) Hipoalergiczne, funkcjonalne mieszanki paszowe uzupełniające oraz wysokobiałkowe karmy dla zwierząt towarzyszących.

 

Wartość projektu: 3 843 244,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 531 989,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl