Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnych metod uboju, sterylizacji, suszenia i separacji tłuszczu z larw Hermetia illucens, jako droga do zmniejszenia kosztów produkcji funkcjonalnych materiałów paszowych o podwyższonych parametrach jakościowych.

Od 1 grudnia 2020 roku HiProMine S.A. realizuje projekt: Opracowanie i weryfikacja w warunkach rzeczywistych innowacyjnych metod uboju, sterylizacji, suszenia i separacji tłuszczu z larw Hermetia illucens, jako droga do zmniejszenia kosztów produkcji funkcjonalnych materiałów paszowych o podwyższonych parametrach jakościowych.

 

Projekt jest współfinansowany z Funduszy Europejskich przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,     w ramach działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie nowych rozwiązań procesowych oraz sprzętowych w obszarze procesu uboju, sterylizacji, suszenia i separacji tłuszczu z larw Hermetia Illucens. Opracowanie optymalnych warunków procesowych ww. etapów produkcji mączki owadziej oraz stworzenie pilotażowej linii zapewniającej ich utrzymanie oraz zwiększoną wydajność procesu pozwoli na osiągnięcie dwóch głównych celów projektu, tj.

  1. Minimalizację kosztów wskazanych procesów, tym samym obniżenie kosztów wytworzenia finalnych produktów kierowanych przez Wnioskodawcę na rynek, tj. mączki owadziej oraz tłuszczu z Hermetia Illucens.
  2. Wyraźne polepszenie parametrów jakościowych wskazanych produktów finalnych, poprzez zapewnienie większej zawartości białka, mniejszej zawartości tłuszczu oraz zwiększenie   aktywności przeciwdrobnoustrojowej mączki, jak również zwiększenie zawartości kwasu laurynowego w uzyskiwanym    tłuszczu, co pozwoli nadać im miano funkcjonalnych materiałów paszowych – produktu oczekiwanego przez rynek.

 

Wartość projektu: 9 558 152,50 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 922 974,50 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.ncbr.gov.pl