Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A.

 

RPWP.01.02.00-IZ-00-30-00/16

 

W firmie HiProMine S.A. został zrealizowany projekt: Opracowanie przełomowej technologii BIOINSEC w firmie HIPROMINE S.A. Projekt jest finansowany z Funduszy Europejskich w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka. Działanie 1.2. Wzmocnienie potencjału innowacyjnego Wielkopolski. RPWP.01.02.00-IZ-00-30-00/16

 

Cel projektu:

Celem projektu jest opracowanie w warunkach laboratoryjnych prototypu bioreaktora 3 modułowego służącego do przetwarzania produktów ubocznych i odpadów z przemysłu rolno- spożywczego w wysoko przyswajalne białko i tłuszcz oraz nawóz. Medium przekształcającym odpady w produkty docelowe są specjalne odmiany owadów. Realizacja projektu dostarczy technologii produkcji nowych źródeł białka będącego składnikiem pasz białkowych. Implementacja na rynku technologii BIOINSEC przełoży się na długofalowe pozytywne skutki środowiskowe wynikające ze zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenie wielkości emisji zanieczyszczeń oraz zwiększenie stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów. Technologia wpisuje się w system 4R (recycle- reduce-repair-reuse). Wykorzystanie owadów umożliwia wydajną, szybką konwersję niskiej jakości surowców oraz odpadów do wysokiej jakości biomasy – efektywny biorecycling odpadów.

 

Planowane efekty:

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach, 2,5, rok 2018;
 • Liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej, 2,5, rok 2018;
 • Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach, 2,5, rok 2018;
 • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej, 1, rok 2018;
 • Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej, 1, rok 2018;
 • W efekcie realizacji projektu uzyskane zostanie szereg rezultatów, które skwantyfikowane zostały we wskaźnikach przedstawionych w tabelach poniżej:
 • Zakupiona zostanie aparatura badawcza:
 • Skonstruowany zostanie pierwszy na świecie bioreaktor w technologii THS, FLF i IMEH;
 • Zwiększone zostaną wydatki prywatne na prace B+R do poziomu min. 2 650,6 tys. złotych;
 • Zwiększone zostanie zatrudnienie w przedsiębiorstwie o 9 etatów badawczych a po zakończeniu projektu utrzymany zostanie wzrost zatrudnienia na poziomie2,5 [EPC]. Będą to zootechnicy, analityk laboratoryjny, automatyk, analityk big data konstruktor oraz kierownicy odpowiedzialni za badania nad technologią IMEH, THS i FLF;Oprócz rezultatów przedstawionych w postaci wskaźników, należy także wymienić następujące efekty projektu:
 • Wdrożona zostanie innowacja produktowa w przedsiębiorstwie;
 • Wdrożona zostanie innowacja procesowa w przedsiębiorstwie;
 • Wdrożona zostanie innowacja nietechnologiczna w przedsiębiorstwie;
 • Projekt będzie pozytywnie oddziaływał na politykę równości szans, politykę zrównoważonego rozwoju, politykę równości płci, politykę społeczeństwa informacyjnego i polityki innowacyjności i współpracy międzynarodowej;
 • Pogłębienie międzynarodowej współpracy i wymiany myśli technologicznej oraz know-how;
 • Upowszechnianie ekoinnowacyjnej biotechnologii, która poprzez możliwość substytucji karmy dla zwierząt hodowlanych (w tym ryb) przyczyni się do zmniejszenia odłowu ryb i ochrony nadmiernie eksploatowanych łowisk; Promocję regionu poprzez wdrożenie technologii o światowej innowacyjności o światowym znaczeniu;
 • Zmniejszenie strumieni odpadów organicznych poddawanych innym procesom niż ponowne wykorzystanie – jest to środowiskowa korzyść o skali globalnej.

 

Wartość projektu: 8 309 068,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 658 480,00 zł

 

Więcej informacji o programie na stronie: www.wrpo.wielkopolskie.pl