Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Danych Osobowych jest HiProMine S.A. z siedzibą przy ul. Poznańskiej 12F w 62-023 Robakowo. Dane osobow są przetwarzane w celu: prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez HiProMine S.A. przede wszystkim w związku z zawarciem i wykonaniem umów m.in. o współpracę/zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy), spełnienia obowiązków ciążących na HiProMine S.A.  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO – np. konieczności wystawienia faktury VAT), ustalania, obrony i dochodzenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes HiProMine S.A.). Dane osobowe nie są przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. HiProMine S.A. przetwarza następujące kategorie danych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, nazwa firmy, korespondencyjny adres służbowy, służbowy adres e-mail oraz służbowy numer telefonu. W sytuacji, gdy Administrator żąda podania danych osobowych, ich podanie nie jest obowiązkowe, jednakże konieczne dla potrzeb nawiązania i prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem. Dane osobowe pochodzą bezpośrednio od osoby, której dotyczą. Jeśli dane osobowe nie pochodzą od osoby, której dotyczą, wówczas pozyskiwane są ze źródeł powszechnie dostępnych w Internecie (np. CEIDG, KRS, strona firmowa itp.) Dane osobowe są przekazywane: podmiotom wykonującym na rzecz Administratora usługi audytorskie, konsultacyjne, doradztwa finansowego, prawnego, podatkowego, podmiotom współpracującym z firmą w ramach realizacji bieżących inwestycji, podmiotom zapewniającym obsługę informatyczną (w tym obsługę serwerów i sieci), podmiotom związanym z obsługą projektów unijnych, organom administracji państwowej – na ich żądanie uzasadnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Dane osobowe są przekazywane za granicę w związku z korzystaniem z usług Google, który zapewnia odpowiednie zabezpieczenia danych poprzez mechanizm certyfikacji (program Privacy Shield). Dane osobowe są przechowywane przez okres prowadzenia współpracy gospodarczej pomiędzy Administratorem a kontrahentem, a także po jej zakończeniu, gdy istnieją uzasadnione przesłanki, że współpraca ta będzie wznowiona. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobie fizycznej przysługuje prawo do: dostępu do przetwarzanych danych osobowych, sprostowania i uzupełnienia  przetwarzanych danych osobowych, usunięcia przetwarzanych danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec czynności przetwarzania danych osobowych, przeniesienia danych innemu administratorowi oraz prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z Administratorem Danych Osobowych jest możliwy w następujący sposób: poprzez e-mail: info@hipromine.com.