Przetwarzanie danych osobowych – proces rekrutacji

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla kandydatów do pracy

 

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – w skrócie RODO oraz przepisami polskiego prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.

 

I. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest HiProMine S.A., z siedzibą w Robakowie 62-023, ul. Poznańska 12F. Kontakt z administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@hipromine.com lub osobiście pod adresem wskazanym powyżej.

II. Cele i podstawy przetwarzania
A. w celu prowadzenia rekrutacji na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
B. w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom w zakładzie pracy i na terenie zakładu pracy, ochrony mienia, ochrony przed wejściem na teren zakładu pracy osób nieuprawnionych, kontroli produkcji lub w celu zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę (monitoring wizyjny znajdujący się na zewnątrz i wewnątrz zakładu pracy) (podstawa art. 6 ust. 1 lit f RODO).

III. Kategorie Twoich danych, które przetwarzamy
Przetwarzamy Twoje dane identyfikacyjne jak: imię, nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie (w postaci telefonu czy adresu e-mail), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe
oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia oraz inne dane, które podasz w zgłoszeniu rekrutacyjnym sam z własnej woli, takie jak np. wizerunek, miejsce zamieszkania. Ponadto wizerunek utrwalony na nagraniach z monitoringu wizyjnego w przypadku przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej na terenie zakładu pracy.

IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
A. Administratorowi Systemów Informatycznych (dostawcom usług IT czy hostingu),
B. podmiotom realizującym dla naszej firmy zadania z zakresu usług doradczych/medycyny pracy/rekrutacyjnych/prawnych/obsługi projektów UE,
C. podmiotom/instytucjom kontrolującym działalność naszej firmy,
D. biurom rachunkowym,
E. innym podmiotom świadczącym usługi niezbędne do realizacji wykonywanych przez Ciebie
zadań.

V. Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych
Twoje dane będą przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług Google. Odpowiednie zabezpieczenia Twoich danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji
w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).

VI. Okres przechowywania danych
Dane pozyskane w związku z procesem rekrutacji przechowywane są:
a. w przypadku odrzucenia aplikacji dane pozyskane w celu rekrutacji zostaną usunięte niezwłocznie po zamknięciu procesu rekrutacyjnego, na który aplikacja została złożona,
b. w przypadku skierowania kandydata za jego wyraźną zgodą do bazy na poczet przyszłych rekrutacji dane są przechowywane przez okres 6 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego, na który aplikacja została złożona,
c. dane pozyskane od kandydata w celu zawarcia potencjalnej umowy o pracę/umowy cywilnoprawnej/stypendium, która nie doszła do skutku, przechowujemy przez okres negocjowania umowy.

VII. Twoje prawa
Odnośnie Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do:
A. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
B. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych
C. prawo do usunięcia danych.
D. prawo do ograniczenia przetwarzania danych
E. prawo do przenoszenia danych
F. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem,
G. prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie danych osobowych objętych Twoją zgodą. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Bez podania danych nie będzie możliwe skierowanie Ciebie do procesu rekrutacyjnego.

IX. Automatyczne podejmowanie decyzji
Decyzje dotyczące Twoich danych osobowych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany. Nie będziesz podlegał/-a profilowaniu.

X. Informacja o źródle danych
Twoje dane uzyskaliśmy na podstawie przedstawionego przez Ciebie kwestionariusza osobowego, Twojej wyraźnej zgody lub innych przekazanych nam przez Ciebie dokumentów oraz informacji
przedstawionych nam przez Ciebie podczas prowadzonych z Tobą rozmów w trakcie trwania procesu rekrutacji.