SUSINCHAIN – sustainable insect chain

SUSINCHAIN jest projektem finansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

Nowy europejski projekt badawczy SUSINCHAIN rozpoczyna się 1 października 2019 roku.

Celem projektu jest wkład w opracowanie rozwiązań umożliwiających uzyskiwanie innowacyjnego białka do celów spożywczych i paszowych w Europie.

Projekt SUSINCHAIN dotyczy tematu LC-SFS-17-2019 „Alternatywne białka do celów spożywczych i paszowych” w konkursie „Zrównoważone bezpieczeństwo żywnościowe (SFS)” w ramach Programu Pracy „Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka”. Celem projektu SUSINCHAIN jest wniesienie wkładu w badania i innowacyjność w zakresie bezpieczeństwa żywnościowego i żywieniowego zarówno w Europie, jak i poza jej granicami.

Projekt SUSINCHAIN obejmuje identyfikację i ocenę białka pozyskiwanego z czterech różnych gatunków owadów (mucha czarna, mucha domowa, mącznik młynarek, świerszcze) jako nowych lub alternatywnych źródeł białka wykorzystywanych w produkcji żywności i/lub pasz. Zakłada się prowadzenie badań i walidację wydajnych technologii produkcyjnych i przetwórczych umożliwiających przekształcanie przez owady biomasy w bezpieczne, zdrowe i zrównoważone produkty lub składniki wysokiej jakości. Przewiduje się również scharakteryzowanie wartości odżywczych, funkcjonalnych i sensorycznych produktów na bazie owadów oraz analizę oddziaływań białko-białko pod kątem dla opartej na wiedzy (re)formulacji żywienia ludzi z uwzględnieniem nowych produktów białkowych, które albo częściowo albo w całości mogłyby zastąpić tradycyjne źródła białka. Produkty pozyskiwane z owadów mają być wykorzystywane zarówno jako składniki preparatów przeznaczonych do żywienia ludzi, jak i pasz przeznaczonych dla pstrąga tęczowego, labraksa, łososia, kur niosek, brojlerów i prosiąt. Dzięki tej synergii zastosowań (żywność i pasze), zwłaszcza w aspektach związanych z rolnictwem, logistyką, przetwórstwem, bezpieczeństwem i zrównoważonym rozwojem łańcuchów wartości w branży owadów, wielopodmiotowe podejście założone w projekcie SUSINCHAIN ma być instrumentem wzmacniającym rynek owadów jako alternatywnego źródła białka. Działania realizowane w ramach projektu SUSINCHAIN obejmują badania, demonstracje i/lub wdrożenia w środowisku pilotażowym, operacyjnym lub zbliżonym do operacyjnego, które mają torować drogę do komercjalizacji białka owadziego.

Cele szczegółowe projektu SUSINCHAIN:

  1. Opracowanie modeli biznesowych, rozbudowa potencjału rynkowego i wymiana najlepszych (i najgorszych) praktyk wśród zainteresowanych stron w łańcuchu wartości w celu pokonania barier po stronie podaży i popytu w masowej komercjalizacji wysokiej jakości białek produkowanych z owadów z przeznaczeniem do żywności i pasz w Europie, a także w celu podniesienia stopnia akceptacji takich produktów przez konsumentów.
  2. Usprawnienie komercyjnego chowu owadów na dużą skalę przy stałej poprawie jakości i wydajności dzięki wymianie najlepszych praktyk, a także optymalizacja substratów paszowych, zapobieganie chorobom owadów oraz zrównoważone i ekonomiczne wykorzystywanie strumieni bocznych procesów produkcyjnych (odchody, chityna i tłuszcz).
  3. Działania demonstracyjne i optymalizacja wdrażania na szeroką skalę technologii transportu i przetwórstwa owadów w obiektach demonstracyjnych i zakładach przemysłowych.
  4. Walidacja badań na komercyjnie miarodajną skalę w zakresie wykorzystywania białek owadzich w paszach zwierzęcych z ukierunkowaniem na opracowywanie komercyjnych pasz na bazie owadów, które zagwarantują optymalną wydajność zwierząt i jakość produktów.
  5. Działania pilotażowe w zakresie włączania owadów do codziennej diety konsumentów europejskich poprzez badanie i optymalizację ich wartości odżywczych i jakości sensorycznej, a także podnoszenie stopnia akceptacji przez konsumentów sześciu innowacyjnych produktów spożywczych wytwarzanych na bazie owadów.
  6. Opracowanie narzędzi skutecznej kontroli bezpieczeństwa owadów i produktów pochodzących od owadów w całym łańcuchu produkcyjnym.
  7. Opracowanie systemu wsparcia decyzyjnego dla branży owadów, aby uzyskać pewność, że rozwój łańcucha dostaw owadów na terenie Europie będzie zrównoważony zarówno pod względem ekonomicznym, jak i środowiskowym.
  8. Opracowanie strategii i planów biznesowych dotyczących wykorzystania wyników projektu oraz zapewnienie właściwej komunikacji i rozpowszechniania wyników projektu w celu zwiększania świadomości, budowy zaufania i akceptacji konsumentów, a także tworzenie perspektywicznej platformy komunikacyjnej.

 

Czas trwania projektu określono na 48 miesięcy. Projekt będzie realizowany we współpracy z 18 partnerami przemysłowymi i 17 partnerami naukowymi. Łączny budżet wyniesie ponad 8,5 mln euro.